Удивительный мир животных

Здравствуйте, войдите в личный кабинет

Вы можете использовать аккаунты социальных сетей:
Нет учетной записи Зарегистрироваться

Зоодом в Телеграм


Новые темы форума
 
Библиотека Правовые аспекты Положення про міські державні лікарні ветеринарної медицини


Положення про міські державні лікарні ветеринарної медицини

ПОЛОЖЕННЯ про міські державні лікарні ветеринарної медицини
 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Державного комітету 
                                      ветеринарної медицини України 
                                      28.10.2008  N 238 
                                      ( z1118-08 ) 
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
                                      20 листопада 2008 р. 
                                      за N 1120/15811 
 
 
                            ПОЛОЖЕННЯ про міські державні лікарні ветеринарної медицини 
 
       { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ветеринарної медицини N 426 ( z1116-09 ) від 30.10.2009 } 
 
 
     1. Міські державні  лікарні  ветеринарної  медицини  (далі  - Лікарні) відповідно  до  Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) є  державними  установами  ветеринарної  медицини  для здійснення  профілактичних,  діагностичних,  лікувальних  та інших протиепізоотичних заходів і підпорядковуються головним управлінням ветеринарної  медицини в містах Києві та Севастополі,  управлінням ветеринарної медицини в містах. 
 
     2. Лікарні у своїй діяльності керуються Конституцією  України (  254к/96-ВР  ),  законами  України,  актами  Президента України, Кабінету  Міністрів  України,  Державного  комітету   ветеринарної медицини  України,  головних  управлінь  ветеринарної  медицини  в Автономній Республіці Крим,  областях, містах Києві та Севастополі та цим Положенням. 
 
     3. Структурними підрозділами Лікарень є:
     - дільничні лікарні;
     - дільниці;
     - державні лабораторії ветеринарно-санітарної  експертизи  на ринках  (де  відсутні  міські  державні  лабораторії  ветеринарної медицини); 
 
     4. Основними завданнями Лікарень є:
     - ветеринарне  обслуговування  тварин господарств різних форм власності та фізичних осіб на відповідній території;
     - охорона  території  міста  від  занесення з території інших областей,  районів або з карантинної  зони  збудників  інфекційних хвороб  тварин,  а  також  недопущення  їх  розповсюдження за межі території міста або карантинної зони;
     - реалізація  заходів  щодо додержання ветеринарно-санітарних вимог, установлених законодавством;
     - профілактика,   діагностика   інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин і їх лікування;
     - захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
     - сприяння:
     а) упровадженню системи ідентифікації тварин;
     б) постійному    навчанню    та    підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;
     в) упровадженню у практику та широкому застосуванню досягнень наукової і практичної ветеринарної медицини. 
 
     5. Лікарні   відповідно   до   покладених   на   них  завдань безпосередньо, а також через свої структурні підрозділи:
     1) організовують  та здійснюють профілактичні,  діагностичні, лікувальні заходи;
     2) здійснюють  ветеринарно-санітарні та інші протиепізоотичні заходи у разі виникнення інфекційних хвороб;
     3) здійснюють заходи для проведення дезінфекції,  дезінсекції та дератизації на потужностях (об'єктах),  що використовуються для виробництва,  переробки,  зберігання  та  обігу тварин,  продуктів тваринного  походження,  репродуктивного  матеріалу,  ветеринарних препаратів,  субстанцій,  кормових добавок, преміксів та кормів, а 
також засобів, що використовуються для їх транспортування;
     4) аналізують   причини   виникнення  заразних  і  незаразних хвороб, падежу тварин;
     5) організовують   спільно  із  закладами  охорони  здоров'я, державною   санітарно-епідеміологічною    службою,    структурними підрозділами  МНС  роботу  із  захисту  населення  від зоонозів та своєчасний обмін інформацією про хвороби тварин;
     6) разом   з   головним  управлінням  ветеринарної  медицини, управліннями ветеринарної медицини в містах обласного значення або управлінням  ветеринарної  медицини  в  районі  (у місті районного значення) та державною санітарно-епідеміологічною  службою  беруть участь   у   розслідуванні  випадків  виникнення  серед  населення захворювань, спільних для людей і тварин;
     7) одержують    інформацію,    необхідну   для   встановлення епізоотичного стану, виявлення причин захворювання тварин і оцінки ветеринарно-санітарної  якості  та  безпеки  продукції  тваринного походження;
     8) здійснюють  ветеринарне  обслуговування тварин господарств усіх форм власності та фізичних осіб;
     9) ведуть облік хворих і загиблих тварин;
     10) беруть участь у  межах  своєї  компетенції  у  проведенні атестації   робочих   місць,  спеціалістів  ветеринарної  медицини структурних підрозділів Лікарень;
     11) упроваджують    у    ветеринарну    практику   досягнення ветеринарної медицини;
     12) видають   органам   страхування   висновки   щодо  причин захворювання, вимушено забитих, загиблих або знищених тварин;
     13) видають ветеринарні документи;
     14) ведуть  державну   статистичну   звітність   ветеринарної служби;
     15) проводять заходи щодо профілактики  і  ліквідації  хвороб тварин  (крім  випадків,  передбачених  у статті 98 Закону України "Про ветеринарну медицину") ( 2498-12  ),  лікування  тварин,  які страждають   на   хвороби   та  недуги,  лабораторних  досліджень, ветеринарно-санітарної  експертизи  товарів,  видача   відповідних ветеринарних  документів  здійснюється  за  рахунок  їх  власників згідно з тарифами відповідно до  статті  99  Закону  України  "Про ветеринарну медицину".
     16) здійснюють  інші   функції,   необхідні   для   виконання покладених на них завдань відповідно до законодавства. 
 
     6. Лікарню  очолює  начальник,  який  за  посадою є державним інспектором ветеринарної медицини (далі - Начальник).
     Начальник призначається  і  звільняється  з  посади в містах обласного значення начальником Головного  управління  ветеринарної медицини  в  Автономній  Республіці  Крим  та  головних  управлінь 
ветеринарної медицини в областях,  а в містах районного значення - начальником управління ветеринарної медицини в місті або районі за погодженням  з  начальником  Головного   управління   ветеринарної 
медицини  в  Автономній  Республіці  Крим  та  головних  управлінь ветеринарної  медицини  в  областях.  {  Абзац  другий  пункту 6 в редакції  Наказу  Державного  комітету ветеринарної медицини N 426 
( z1116-09 ) від 30.10.2009 }
     Начальник Лікарні має заступника, який за посадою є державним інспектором ветеринарної медицини і призначається та  звільняється з посади Начальником Лікарні.
     Начальник повинен мати: вищу освіту відповідного професійного спрямування    за    освітньо-кваліфікаційним   рівнем   магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом не менше як 3 роки.
     Начальник Лікарні   несе   персональну   відповідальність  за виконання покладених на Лікарню завдань  і  здійснення  нею  своїх функцій. 
 
     7. Начальник Лікарні:
     керує діяльністю Лікарні, її структурними підрозділами;
     призначає на  посаду та звільняє з посад спеціалістів Лікарні та керівників її структурних підрозділів з урахуванням результатів атестації, а також обслуговуючий персонал;
     призначає та  звільняє   з   посади   завідувачів   державних лабораторій   ветеринарно-санітарної   експертизи   на  ринках  за погодженням  з  начальником  головного   управління   ветеринарної 
медицини;
     застосовує в  установленому  порядку  заходи  заохочення   та дисциплінарного стягнення до працівників Лікарні;
     організовує роботу   Лікарні,   розподіляє   обов'язки    між спеціалістами   ветеринарної   медицини   і   затверджує  посадові інструкції працівників Лікарні;
     розробляє структуру,  штатну чисельність та кошторис Лікарні, які затверджуються відповідно до законодавства;
     розробляє та  затверджує  положення про структурні підрозділи лікарні   (крім   державної   лабораторії   ветеринарно-санітарної експертизи на ринку);
     уносить пропозиції управлінню ветеринарної медицини  в  місті про  поліпшення  матеріально-технічного забезпечення Лікарні та її структурних підрозділів. 
 
     8. Фінансування,  матеріально-технічне забезпечення  Лікарень та  їх  структурних  підрозділів  здійснюється  за  рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету. 
 
     9. Ведення  бухгалтерського  обліку  здійснюється  згідно з  вимогами законодавства. 
 
     10. Лікарні  є юридичними особами,  мають самостійний баланс, рахунки в  установах  банків,  бланки  і  печатки  із  зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. 
 
     11. Ліквідація  лікарні  проводиться  відповідно  до  чинного законодавства України. 
 
 Заступник голови Державного 
 комітету ветеринарної 
 медицини України                                        М.В.Пацюк

Собаки: Сухой корм для собак (532) , Лакомства и кости для собак (434) , Заменители молока для собак (10) , Консервы для собак (128) , Витамины для собак (198) , Груминг для собак (176) , Косметика для собак (436) , Средства для дома (97) , Средства по уходу для собак (201) , Аксессуары для собак (673) , Лечебный корм для собак (60) , Вода для собак (1) , Амуниция для собак (918) , Ветеринария для собак (64) , Игрушки для собак (446) , Средства от блох и клещей (195)
Кошки: Сухой корм для кошек (284) , Консервы для кошек (274) , Витамины для кошек (111) , Груминг для кошек (48) , Косметика для кошек (207) , Амуниция для кошек (77) , Ветеринария для кошек (71) , Лакомства для кошек (79) , Заменители молока для кошек (11) , Игрушки для кошек (190) , Средства для дома (70) , Аксессуары для кошек (404) , Средства по уходу для кошек (240) , Вода для кошек (2) , Лечебный корм для кошек (68) , Средства от блох и клещей (85)
Хорьки: Корм для хорьков (15) , Лакомства для хорьков (6) , Витамины для хорьков (8) , Средства по уходу для хорьков (37) , Косметика для хорьков (13) , Аксессуары для хорьков (84) , Ветеринария для хорьков (15) , Средства для дома (22) , Игрушки для хорьков (16) , Клетки для хорьков (9)
Птицы: Корм для птиц (142) , Лакомства для птиц (93) , Витамины для птиц (65) , Вода для птиц (1) , Аксессуары для птиц (217) , Средства по уходу для птиц (26) , Ветеринария для птиц (6) , Средства для дома (11) , Клетки для птиц (89)
Грызуны: Игрушки для грызунов (28) , Корм для грызунов (190) , Лакомства для грызунов (169) , Витамины для грызунов (60) , Косметика для грызунов (11) , Средства по уходу для грызунов (100) , Средства для дома (22) , Аксессуары для грызунов (218) , Ветеринария для грызунов (20) , Клетки для грызунов (160)
Лошади: Витамины и добавки для лошадей (37) , Средства по уходу для лошадей (29) , Ветеринария для лошадей (33)
Рыбы: Корм и лакомства для рыб (185) , Витамины и добавки для рыб (4) , Аквариумы для рыб (29) , Оборудование для рыб (27) , Аксессуары для рыб (243) , Средства по уходу для рыб (79) , Ветеринария для рыб (47) , Фильтры и компрессоры для рыб (132) , Лампы для рыб (31)
Рептилии: Террариумы для рептилий (37) , Витамины и добавки для рептилий (28) , Корм и лакомства для рептилий (78) , Ветеринария для рептилий (12) , Cредства по уходу для рептилий (69) , Аксессуары для рептилий (79) , Оборудование для рептилий (54) , Лампы для террариума (44) , Фильтры для рептилий (41)

   ЗооДом в сети
Facebook
 
 
Twitter
 
 
Telegram
 
 

 

Перепечатка и цитирование материалов сайта возможно с обязательной ссылкой на Zoo-dom. По вопросам сотрудничества, рекламы и т.п. пишите
info[at]zoodom.ua

              

Copyright © 2006 Zoo-Dom 
Разработка AdWork

Наши партнеры:
Сайт на BCMS

twittertelegramfacebook
Собаки
Кошки
Птицы
Грызуны
Рыбы
Членистоногие
Амфибии
Рептилии
Беспозвоночные
Разные животные
Лошади
Растения
Товары для собак
Товары для кошек
Товары для хорьков
Товары для птиц
Товары для грызунов
Товары для лошадей
Товары для рыб
Товары для рептилий
Товаров - 7412 Акции Новинки Скидки Хиты Доставка Накопительная скидка - 10%